Nieuwbouw Achtmaal komt in zicht

ACHTMAAL – Voor de inwoners van Achtmaal is het een belangrijk moment: de vaststelling van het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal dat de weg vrijmaakt voor de bouw van veertig nieuwe woningen aan de zuidrand van het dorp. Tijdens de raadsvergadering komende dinsdag is het zover.

Heel spannend zal het allemaal niet worden. Afgelopen maand nog spraken alle fracties in de raad zich al positief uit over het bestemmingsplan waarop ook geen enkele zienswijze binnenkwam. Aan de totstandkoming van het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal is dan ook een heel traject voorafgegaan. Achtmaal is een kleine kern in een landelijk omgeving. Kleine kernen kunnen vaker te maken hebben met leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen voor te zijn, stelde de Gemeente Zundert reeds in 2008 een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Achtmaal vast. Dit DOP is door vertaald naar de structuurvisie Kern Achtmaal 2025. In de structuurvisie is de ontwikkelingsrichting aangegeven voor de kern. De locatie ZuidRand is opgenomen als ontwikkellocatie voor wonen.

Zuidrand

Achtmaal is niet in één richting gegroeid, maar rondom uitgebreid. Dit gegeven vormde voor de Gemeente Zundert een belangrijk aandachtspunt om de uitbreidingsrichting voor de kern Achtmaal vast te leggen aan de zuidrand van Achtmaal. De uitbreiding van de zuidrand vormt in de ogen van de Gemeente Zundert een belangrijk onderdeel voor een goede afronding van de dorpskern, waarbij aangesloten wordt op de reeds gerealiseerde woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat-Tessevijverstraat.

Leefbaarheid

Op de locatie ZuidRand verrijzen straks om 40 grondgebonden woningen: 9 rijwoningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen, 6 levensloopbestendige woningen, 1 geschakelde woning en 8 vrijstaande woningen. Door de toevoeging van deze 40 woningen kan volgens de Gemeente Zundert invulling gegeven worden aan de actuele vraag naar woningen in de kern van Achtmaal voor een langere periode. De komst van de woningen is vooral belangrijk met het oog op de leefbaarheid, voor de kleine kern Achtmaal een hot item.

Corsobouwplaats

Enige puntje van zorg is de aan de Griendweg gelegen corsobouwplaats van buurtschap Achtmaal, in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Deze corsobouwplaats zou wel eens voor overlast kunnen zorgen, zo vreest de fractie D66. De plaatsing van een aaneengesloten rij in de groenstrook, als een soort buffer, zou volgens de fractie wat dat betreft soelaas kunnen bieden. Een idee waar wethouder Patrick Kok niet bij voorbaat onwelwillend tegenover staat. Al stelt hij hierbij dat er volgens de richtlijnen geen overlast zou moeten zijn. De eventuele plaatsing van een bomenrij zou dan vooral vanuit visueel oogpunt wenselijk zijn, vermoedt hij, zonder hierover toezeggingen te willen doen. De wethouder is hoe dan ook blij met het plan dat verder wordt ontwikkeld door SoMa Vastgoed BV, het gezamenlijke bedrijf van Somium Real Estate uit Rijsbergen en Maas-Jacobs uit Zundert. De voorlopige planning is ambitieus. In oktober van dit jaar zou de grond bouwrijp kunnen zijn en zou er kunnen worden gestart met de verkoop van de woningen. In mei 2022 kan dan de schop de grond in.

Sfeerbeeld van het nieuwbouwproject. IMPRESSIE ARCHITECTEN BURO SCHOENMAKERS