Dorpsraad

De Dorpsraad

Remy Godrie (voorzitter)

Silvia van Laerhoven (secretaresse)

Fanny Schrauwen (penningmeester)

Christ-Jan van Bedaf (bestuurslid)

Linda Delcroix (bestuurslid)

Linda Godrie (bestuurslid)

Francois Backx (bestuurslid)

Onze doelstelling

– Inventariseren behoeften van de inwoners.

– Belangen behartigen van de gemeenschap.

– Aanspreekpunt zijn voor inwoners en verenigingen.

– Bevorderen van de leefbaarheid.

Bouwen Achtmaal Zuid / De Luwte II

Achtmaal is een kleine kern in een landelijke omgeving. Kleine kernen kunnen vaker te maken hebben met leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen voor te zijn, heeft de gemeente samen met de dorpsraad in 2008 een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Achtmaal vastgesteld. Dit DOP is vertaald naar de structuurvisie “Kern Achtmaal 2025”. In de structuurvisie is de ontwikkelingsrichting aangegeven voor de kern. De locatie ‘Achter ’t Packhuis’ is opgenomen als ontwikkellocatie voor wonen.
Achtmaal is niet in één richting gegroeid, maar rondom uitgebreid. Dit gegeven vormde voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt om de uitbreidingsrichting voor de kern Achtmaal vast te leggen aan de zuidrand van Achtmaal. De uitbreiding Achter ’t Packhuis vormt een onderdeel voor een goede afronding van de dorpskern, waarbij aangesloten wordt op de reeds
gerealiseerde woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat –
Tessevijverstraat.
De stedenbouwkundige verkaveling is dusdanig ontworpen dat er aansluiting wordt gezocht bij de bestaande infrastructuur. De Timberwolfstraat wordt doorgetrokken met hetzelfde wegprofi el (woonstraat), deze weg loopt door tot aan de Van Lanschotstraat.
Aan de buitenzijde wordt de bestaande straat gehandhaafd, als woonpad, wat een passende afronding geeft naar het
buitengebied. De straten worden verbonden met een doorsteek, in de vorm van een woonpad. Richting de corsobouwplaats wordt een
groene ruimte gecreëerd en zal tevens een wadi worden voorzien om het regenwater op een natuurlijke wijze op te vangen. Op de locatie van het voormalig Witgele kruisgebouw wordt een groene entree naar het plan gevormd. Ter hoogte de Van Lanschotstraat
blijft een parkeervoorziening bestaan.
In totaal omvat het plan 40 woningen. De invulling van de
verkaveling bestaat uit een een gevarieerd woonprogramma, waaronder rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-eenkapwoningen, levensloopbestendige woningen, vrijstaande woningen en bouwkavels. Kortom, er is aanbod voor elke
doelgroep.
Het plan zal gefaseerd in verkoop gaan, de verkoop van fase 1 zal medio 2021 plaatsvinden. Binnenkort komt er website en facebookpagina online waar u de laatste ontwikkelingen en tevens
de verkoop kunt volgen. Mocht u interesse hebben in het plan, dan kunt u alvast inschrijven bij Van Hassel Makelaars.
Binnen het plan is veel aandacht uitgegaan naar het accenturen van de landelijke sfeer. De woningen zijn omringd door veel groen
en de architectuur van de woningen kenmerken het landelijke karakter. Dit komt terug door het toepassen van veel variatie in de bebouwing en uitstraling. Verschillende erkers en grote raampartijen in de voorgevel zorgen voor een uitnodigend karakter en zicht op het groen en omgeving.

https://www.achtertpackhuis.nl/

Actiepunten

Onderhoud wegen / werkzaamheden
De asfaltwerkzaamheden zijn volop aan de gang (oa Achtmaalseweg/ Buntweg / Nieuwmoerseweg) Deze verlopen vlot. De communicatie vanuit de hoofdaannemer naar de inwoners verloopt correct en ook snel. Er wordt hard gewerkt om de hinder te beperken.

Als geste heeft de Dorpsraad op 15.04.21 worstenbrood aan de wegenwerkers getrakteerd.

Naast de asfaltwegen is ook onderhoud aan de andere wegen noodzakelijk. De Laveibosstraat is hier een goed voorbeeld van. Deze is al jaren ‘vergeten’ en wordt ook nu nog niet genoemd. Het vermoeden is dat deze het 4e kwartaal wordt meegenomen.

Bij de inkom Van Lanschotstraat en Nieuwmoerseweg bestaat een verkeersonveilige situatie voor fietsers. De Dorpsraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om ook deze mee te nemen met het onderhoudswerk

Contact met de wijkagent
Per mail houdt de dorpsraad contact met de wijkagent. Op dit moment zijn er geen dringende zaken.

Bladblazer
Op 14 april is er door de Dorpsraad een bladblazer geschonken aan de gemeenschap Achtmaal. Dit met name voor het onderhoud van het kerkepad / kerkhof

Bouwen Achtmaal Zuid
De procedure m.b.t. de omgevingsvisie is lopend. Er wordt verwacht dat het terrein in 2021 bouwrijp gemaakt kan worden en dan in Q2-2022 de schop de grond ingaat. https://www.achtertpackhuis.nl/

Toekomstvisie Achtmaal
In de vergadering van 10.02.2021 is gesproken over een lange termijn visie voor Achtmaal. De DR wil hier een actieve rol in nemen. De volgende punten zijn tot nu benoemd:

De dorpsraad stelt de vraag hoe de gemeente aankijkt tegen onderwerpen als:

  • Verloop aantal inwoners;
  • Verkeer en vervoer;
  • Voorzieningen;
  • Woningbouw; welk plan volgt na ‘Achtmaal Zuid’?
  • Sociale faciliteiten voor Achtmaalse ouderen;
  • Woonfaciliteiten voor Achtmaalse ouderen.

Gemeente Zundert – lopende punten
Op 18.03.2021 hebben we een bestuurlijk overleg gehad met de Gemeente Zundert waarin we diverse punten besproken hebben o.a.

  • Bereikbaarheid van het dorp voor hulpdiensten
  • Wegwerkzaamheden
  • Bouwen in Achtmaal
  • Overige zaken

Contactgegevens Dorpsraad

De Dorpsraad kunt u mailen via:
secretaris@dorpsraadachtmaal.nl

Voor aan te leveren van informatie en vragen over deze website:
info@achtmaal.info