Woonvisie Zundert 2010-2014

Door de gemeente is een nieuwe woonvisie opgesteld voor de jaren 2010 – 2014. De vorige woonvisie dateert uit 2006 en was sterk gebaseerd op de pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren (BBSC). In mei 2009 is de pilot geëindigd en gezien alle ontwikkelingen op de woningmarkt is er behoefte aan nieuw woonbeleid, beter gericht op de toekomst. De gemeente wil in de nieuwe woonvisie meer inzoomen op kwaliteit en de opgaven in de afzonderlijke kernen.

Voor de volledige Woonvisie klik hier.

De woonvisie is tot stand gekomen nadat er in de verschillende kernen bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente. In Achtmaal is dit niet gebeurd omdat er een DorpsOntwikkelingsPlan (DOP)is gemaakt samen met bewoners. Het DOP heeft input geleverd voor de woonvisie.

Fragment uit de Woonvisie:

Westelijk van Wernhout, richting de gemeente Rucphen, ligt Achtmaal. Achtmaal is de kleinste kern met 1.700 inwoners en 670 woningen, de meeste mensen wonen in het buitengebied. Achtmaal is sterk agrarisch van karakter, veel inwoners werken of hebben gewerkt in de agrarische sector. Er zijn weinig voorzieningen, wel is er onder meer een zorgsteunpunt en een gemeenschapshuis.

Er wonen iets minder ouderen in Achtmaal dan gemiddeld in Zundert, maar het aandeel 65 plussers neemt wel toe de komende jaren naar bijna een kwart in 2020. Nu nog bestaat een groot deel (44%) van de huishoudens uit gezinnen met kinderen.

In de afgelopen jaren zijn er enkele woningen gebouwd in Achtmaal, maar er was geen sprake van grote uitbreiding. In de afspraken met de provincie zijn voor de komende jaren ruim 30 woningen opgenomen.

Gewenste ontwikkelingsrichting en accenten in Achtmaal zijn:

  • Behoud eigen identiteit en agrarische karakter.
  • Nieuwbouw in de periode 2010-2020 circa 40 à 45 woningen.
  • Nieuwbouw gericht op diverse doelgroepen: behoud jongeren, voorzien in behoefte

oudere dorpsbewoners, ruimte voor terugkeerders, pas daarna op instroom van vestigers.

  • Nieuwbouw deels gerealiseerd door marktpartijen, deels door bewoners door middel

van kaveluitgifte.

  • Hoofdzakelijk grondgebonden woningen, mogelijk zeer kleinschalig appartementencomplex

voor ouderen.

  • Beperkte uitbreiding zorg- en welzijnsvoorzieningen gecombineerd met bestaand

steunpunt.

Naar aanleiding van het verschijnen van de woonvisie zijn gesprekken gevoerd met wethouder Meulman:

Hierin is o.a. besproken:

In de woonvisie zijn andere aantallen te bouwen woningen gemeld dan in het Idop. (40-45 in de woonvisie en 62 in het Idop) Hoe kan dat? De gemeente meldt dat het hier een beleidsplan betreft dat een visie weergeeft die kan worden ingehaald door de werkelijkheid. SDA is verbaasd dat de eerdere toezegging van de gemeente over de hele gebiedsontwikkeling van de zuidkant, waarbij bedoeld wordt realisatie van een bestemmingsplan voor het hele gebied, niet is nagekomen. De wethouder meldt dat er momenteel voldoende locaties elders beschikbaar komen en dat ontwikkeling verschoven kan worden naar later en ontwikkeling in gedeeltes. Er wordt afgesproken dat er door de gemeente contact gezocht wordt met afd ruimtelijke ordening om toch een planning op te gaan nemen voor woningbouw aan de zuidkant.

Wat is de rol van Thuisvester in het woningbouwprogramma?

De gemeente is de regievoerder met betrekking tot het woningbouwprogramma in Achtmaal. Uiteraard kan Thuisvester of welke andere organisatie dan ook ideeën en plannen hebben, het is uiteindelijk de gemeente die bepaalt waar gebouwd kan worden en stuurt op kwaliteit en kwantiteit.